Dnes je: 29.05.2024 | 09:46
Verejné obstarávania

Obec Bunkovce, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1 písm.b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky podľa § 117 ZVO na zákazku s názvom: „Obecný úrad Bunkovce – zvyšovanie energetickej účinnosti budov “ v zmysle nižšie špecifikovanej výzvy. Bližšie informámcie nižšie v odkazoch: