Dnes je: 23.06.2024 | 12:08
274895c6b49476f6d3ae3696ba7ae982.png
Oznamy Obce
Oznamy sú prázdne

Mimoriadna výzva č. 5 - Obnova rodinných domov po krupobití

Cieľ výzvy:   

-          poskytnutie podpory na financovanie obnovy rodinných domov na území SR vo vybratých obciach poškodených prírodnými kalamitami za účelom zníženia ich energetickej náročnosti a plnenia míľnikov a cieľov Plánu obnovy a odolnosti

 Oprávnený žiadateľ:

-          je fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto podmienky:

o    je vlastníkom alebo bezpodielovým spoluvlastníkom, má udelený súhlas a splnomocnenie manželom/kou na predloženie žiadosti

o    podielovým spoluvlastníkom má udelený súhlas a splnomocnenie ostatnými podielovými spoluvlastníkmi na predloženie žiadosti

o    je bezúhonná, podmienka bezúhonnosti sa vzťahuje na všetkých spoluvlastníkov

o    je vlastníkom bankového účtu alebo má disponibilné právo k bankovému účtu uvedenému v žiadosti

 Podmienky rodinného domu:

-          nachádza sa na území SR, a to v jednej z obcí uvedenej vo výzve /príručka/

-          na liste vlastníctva je evidovaný ako „rodinný dom“

-          bol postavený pred rokom 2013

-          je uvedený v zozname budov, ktoré boli poškodené krupobitím v okresoch Michalovce a Sobrance

-          rodinný dom musí byť v prevažnej miere využívaný na bývanie

 Účel použitia príspevku:

-          príspevok je v zmysle podmienok tejto výzvy poskytovaný výlučne na výdavky priamo spojené s obnovou RD, pričom:

o    obnovou dôjde k úspore primárnej energie o 25 % oproti stavu pred obnovou

o    súčasťou obnovy RD musí byť aspoň jedno opatrenie zamerané na zlepšenie tepelno-technických vlastností RD

Výška príspevku:

-          18 000 EUR – v prípade, že obnovou RD sa dosiahne úspora primárnej energie v rozsahu 25 – 60% oproti stavu pred obnovou RD alebo

-          22 800 EUR – v prípade, že obnovou RD sa dosiahne úspora primárnej energie viac ako 60 % oproti stavu pred obnovou

 

Žiadosť je možné predkladať od 1.decembra 2023 od 09.00 hod. výlučne elektronicky na stránke www.obnovdom.sk

 

 

Bližšie informácie:    www.obnovdom.sk

 

Obecný úrad Bunkovce, tel. kontakt: 0918 731 875; email: obec@bunkovce.sk

/v úradných hodinách/

Obecný úrad

Bunkovce 103
072 44 Bunkovce

tel.: 056/6597345
obec@bunkovce.sk

tlaciva
pecat
logo-phsr
vyvoz
mobilnaappka